De week van de Begraafplaats

VAN DE BEGRAAFPLAATS

De Week van de Begraafplaats is zoals elk jaar eind mei. Wat onze begraafplaats betreft kun nen we melden dat het bestuur weer volledig is. De samenstelling is als volgt: Voorzitter : Rolina Esschendal , Eexterveen, Sekretaris-Penningmeester; Giny Steenge, Nieuw Annerveen, Bestuursleden: Harm Jacob Speelman, Eexterveen, Geert de Jonge , Annerveenschekanaal, Michel Boer, Annerveenschekanaal. Bij alle bestuursleden kunt u informatie inwinnen over zaken die de begraafplaats aangaan.
Voor aankoop van graven komen diegenen in aanmerking die wonen in de dorpen Oud/Nieuw Annerveen, Spijkerboor, Eexterveen, Anner- en Eexterveenschekanaal.
Dit geldt ook voor de aankoop van urnengraven waarin twee urnen geplaatst kunnen worden.
Bij verhuizen of overlijden van de gerechtigden dient dit te worden doorgegeven aan de sekretaris, tel: 0598 491248.
Naast de hovenier die zorgt voor het grasmaaien en de heg hebben we een tiental vrijwilligers die elke eerste dinsdagmiddag van de maand lichte onderhoudswerken uitvoeren. Door deze samenwerking zorgen we er voor dat de begraafplaats er netjes uitziet. Het schuurtje is gerestaureerd op het schilderwerk na. Langs deze weg willen we graag een oproep doen om de monumenten op de begraafplaats , die in uw bezit zijn, onkruidvrij te maken, en waar van toepassing te herstellen. Dit verhoogt het aanzien. Ieder is verantwoordelijk voor de eigen monumenten.
Vervelend is dat er geregeld voorwerpen verdwijnen. Laten we met elkaar de zaak in de gaten houden en verdachte dingen aan het bestuur doorgeven.
Mocht u reparaties willen uitvoeren aan de graven op de begraafplaats dan altijd eerst even kontakt opnemen.
We mogen ons gelukkig prijzen dat deze begraafplaats voor onze dorpen op deze manier open kan blijven.
Het Bestuur.

Begraafplaats Annerveen

Hervormde Stichting Begraafplaats Annerveen,

In de aanloop naar de Week van de Begraafplaats, 28 mei tot 5 juni a.s., vragen we langs deze weg aandacht voor onze begraafplaats.
Er zijn verschillende ontwikkelingen geweest die het voor u interessant maken er eens een kijkje te gaan nemen.
Allereerst hebben we een donatie gekregen van de Stichting Lambers-Burger die gelden beheert uit de nalatenschap van mevr. Lambers, echtgenote van de vroegere burgemeester van de voormalige gemeente Anloo. Hiervoor hebben we een aantal oude, bijzondere, liggende graven gerestaureerd. Vooral de symbolen op deze graven zijn van betekenis. Als u de begraafplaats bezoekt dan zal het u ook opvallen dat de bestrating van de rechter toegangsweg vernieuwd is. Dit was mogelijk mede dank zij het Leefbaarheidsfonds van de Gemeente Aa en Hunze. Heel blij zijn we ook met een gift van € 200,- door Harm Jakob Speelman uit naam van de Ledenraad van de RABObank Assen en Noord Drenthe. Heel veel dank aan alle goede gevers.
We zijn van plan deze zomer het z.g. lijkenhuisje te restaureren. Ook veel families hebben monumenten hersteld. Het aanzien van de begraafplaats verbetert mede door de inzet van onze 12 vrijwilligers. Het hangt van de toewijzing van donaties en giften af of we nog meer kunnen doen. Bijv. het restaureren van het eerste graf op de begraafplaats en het weer recht zetten van scheefgezakte palen.
Vindt u ook dat de begraafplaats open moet blijven en wilt u daaraan mee helpen, neem dan eens kontakt met ons op. De begraafplaats is van cultuurhistorisch belang en we doen ons best om de begraafplaats te behouden en goed te onderhouden. Giften om restauraties mogelijk te maken zijn zeer welkom op bankrekening nr. NL55 RABO 0321 8270 23 t.n.v. Begraafplaats Annerveen.

Bestuur:
Rolina Esschendal uit Eexterveen, voorzitter
Giny Steenge uit Nieuw Annerveen, secretaris-penningmeester, tel: 0598 491248
Harm Jacob Speelman uit Eexterveen, bestuurslid
Geert de Jonge uit Annerveenschekanaal, bestuurslid en
Michel Boer uit Annerveenschekanaal, bestuurslid.